Všeobecné obchodní podmínky


společnosti CENTRUM SÍTOTISKOVÝCH TECHNOLOGIÍ  s.r.o.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou umístěny na webových stránkách společnosti CENTRUM SÍTOTISKOVÝCH TECHNOLOGIÍ s.r.o. www.sitotisk-karch.cz
Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením obchodního zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“) smluvní vztahy vznikající mezi společností CENTRUM SÍTOTISKOVÝCH TECHNOLOGIÍ  s.r.o., jako prodávajícím a kupujícím uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).
Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím (společností CENTRUM SÍTOTISKOVÝCH TECHNOLOGIÍ s.r.o.) vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané kupujícím nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a přijetím objednávky prodávajícího kupujícímu (e-mailem, faxem nebo poštou), event. písemným přijetím a potvrzením ze strany prodávajícího.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění je dodávka služeb a zboží bez aplikace event. s aplikací (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně všech jejich příloh.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (APLIKACÍ)
Cena je uvedená u zboží, v katalozích, případně v kalkulacích – nabídkách prodávajícího (dále jen „katalog“) nezahrnuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.
Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží do místa dodání v ČR.
Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (pokud v katalogu není uvedeno jinak).

4. DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je: a) 1 až 3 týdny pro zakázky bez aplikace potisku
                          b) 2 až 4 týdny pro zakázky s aplikací potisku
                          c) jiné termíny dle vzájemné dohody

Prodávající potvrdí kupujícímu termín dodání v případě nutnosti uskutečnění jiného (kratšího) dodacího termínu.
Lhůta pro dodání zboží počíná dnem odsouhlasení grafických návrhů (korektur), popřípadě uzavření kupní smlouvy u zakázek bez aplikace.
U zakázek s tiskem je nutné, aby kupující do 48 hodin po uzavření kupní smlouvy (přijetí objednávky) dodal prodávajícímu podklady pro potisk a do 48 hodin od zaslání grafických náhledů tyto odsouhlasil a zaslal zpět prodávajícímu do DTP.
U zakázek s tiskem bude termín dodání posunut o takový počet započatých pracovních dnů, po které je kupující v prodlení s dodáním podkladů pro aplikaci nebo s odsouhlasením zaslaných návrhů pro potisk nad dobu stanovenou v dodacích lhůtách - bod a).
Prodávající předá kupujícímu předlohu ke schválení nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů pro tisk.
Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta plynout dnem připsání úhrady zálohové částky ve sjednané výši na účet prodávajícího.

5. DODACÍ PODMÍNKY
Prodávající po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z těchto podmínek způsobu dodání zboží:
1/ osobní převzetí v Ostravě
2/ autodoprava s dobírkou - (DHL, PPL...) formou zvláštní položky ve faktuře
3/ autodoprava bez dobírky - (DHL, PPL...) formou zvláštní položky ve faktuře
4/ rozvoz ke kupujícímu.

Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující se zavazuje částečné plnění předmětu smlouvy převzít.
Pokud bude kupující v případě zaplacení zálohy (dle bodu 6. položka C PODMÍNEK nebo v případě dodaného zboží kupujícím) s převzetím zboží v prodlení delším než 7 kalendářních dnů, vyzve jej prodávající (e-mailem) k převzetí zboží v dodatečné lhůtě 5-ti kalendářních dnů a současně mu oznámí, že mu bude účtováno po uplynutí této dodatečné lhůty skladné ve výši 100,- Kč denně.
Dodací, případně expediční list je vložen v kartónu s dodávaným zbožím.
Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen překontrolovat zásilku a případné poškození obalu nebo zboží okamžitě reklamovat u řidiče přepravy. Pokud příjemce zjistí skryté poškození zboží až po otevření zásilky, je povinen se řídit vyhláškou č. 133/1964 Sb. o silničním přepravním řádu, která stanoví povinnost příjemce ohlásit toto nezjevné poškození přímo u přepravce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení a DPH.
Prodávající po vzájemné dohodě v kupní smlouvě vyznačí jednu z těchto podmínek způsobu úhrady:
A příkazem - faktura – daňový doklad po dodání zboží
B hotově - do čásky 5000,- Kč platba v hotovosti při převzetí zboží, případně ad. bod D
C zálohou - od 60% kupní ceny předem, nejméně však 5.000,- Kč
D dobírkou - dobírka (autodoprava, pošta)
E záloha + příkaz - záloha + na fakturu – daňový doklad
F záloha + hotově - v hotovosti při převzetí

Pokud kupní cena objednaného zboží bez DPH nepřekročí částku 5.000,- Kč, je možné zvolit pouze varianty B, D.
Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na fakturaci nejdříve dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.
Splatnost zálohových faktur - daňových dokladů je stanovena na 5 dnů a u běžných faktur - daňových dokladů na 10 dnů.
Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující se zavazuje takovou fakturu v době splatnosti uhradit.
Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží, případně služby v plné výši na účet prodávajícího.
V případě prodlení kupujícího se zaplacením nebo doplacením kupní ceny, zaplatí kupující prodávajícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý kalendářní den prodlení.


7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených Obchodním zákoníkem. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok prodávajícího na náhradu již vzniklých nákladů.
Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu event. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (e-mailem, faxem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.
Závaznou objednávku lze zrušit (stornovat) s tím, že kupující uhradí prodávajícímu storno poplatek ve výši 30 % z ceny objednaného zboží.


8. REKLAMAČNÍ A JINÁ USTANOVENÍ
Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti.
Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží, uplatňuje kupující u prodávajícího v době:
- při osobním odběru ihned (nebo v termínu do 3 dnů od převzetí zboží)
- při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen překontrolovat zásilku a případné poškození obalu nebo zboží okamžitě reklamovat u řidiče přepravy. Pokud příjemce zjistí skryté poškození zboží až po otevření zásilky, je povinen se řídit vyhláškou o silničním přepravním řádu, která stanoví povinnost příjemce ohlásit toto nezjevné poškození přímo u přepravce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky.
Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím, skladováním nebo běžným opotřebením dodaného zboží.
Podepsáním dodacího listu a převzetím zboží kupující stvrzuje správnost počtu dodaného zboží a na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Výrobky uvedené v katalozích prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.
V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah řídí Obchodním zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
Kupující i prodávající si neprodleně, t.j. nejpozději do 3 dnů, sdělí jakoukoliv změnu adresy pro doručování (nové sídlo, bydliště, e-mail apod.).
Písemnost zaslána doručovací nebo zasílací službou se považuje za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se kupující nebo prodávající o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu kupujícího nebo prodávajícího a kupující nebo prodávající si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji kupující nebo prodávající odmítne převzít. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.